De Medezeggenschapsraad (MR) op de Jan Ligthart

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een MR die het overleg tussen beide groepen regelt. De MR heeft periodiek overleg.

Zaken die zoal aan de orde komen:
  • Besteding van gelden voor diverse onderdelen van de school (gebouwen, lesmethodes enz.)
  • Betrokkenheid van ouders bij de school
  • Formatieplan voor elk nieuw schooljaar
  • Vakantierooster.

Het beleid van de school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. Dat kan bij de leden, maar ook per e-mail: info.janligthart@stichtingbrigantijn.nl.

Oudergeleding:
  • Peter Seinen
  • Derk Paalman
  • Sebastiaan Olsman
Personeelsgeleding:
  • Julian Ganzenboom
  • Gert den Otter
  • Chantal Schrooten

Informatieverstrekker/Adviseur:

Robert Franken (directeur)

Vertegenwoordiger voor de GMR van de Stichting Brigantijn

Julian Ganzenboom